Slovan Třebotov

Email Tisk PDF

Historie spolku SLOVAN v Třebotově
Spolek Občanská jednota SLOVAN byl založen 23. května 1897 pod jménem „Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Občanská jednota SLOVAN pro Třebotov a okolí“

Přihlásilo se 39 zakládajících členů. Na ustavující schůzi byli zvoleni tito členové:

Předseda: Mašek Emanuel
Místopředseda: Nejedlý Václav
Jednatel: Kučera Václav
Pokladník: Roll Antonín

Výbor: Nejedlý Antonín, Langmajer Tomáš, Cihelka František, Rozkot Václav,Rozkot Antonín, Pour Antonín, Ejem Bohumil, Šídl Josef, Blažek Jan, Jelínek Vojtěch, Ejem Václav.

Za 110 let činosti byli jako předsedové:

Emanuel Mašek- 6měs.
Emanuel Blažek- 8 let
Bláha Karel- 16let
Fürst Karel- 13 let
Roll Otakar- 2 roky
Čuba Karel- 18 let
Ejem Karel- 7 let
Jaroušek Jaroslav- 5 let
Bláha Karel ml.- 6 let
Cmíral Jan- 1 rok
Král Jaroslav- 18 let
Forst Miroslav- 7 let
Křtěn Jaroslav- 1 rok
Ejem Jaromír- 1 rok
Procházka Vladislav- 6 let

Cílem spolku bylo nejen podporování členů v případě nemoci a vdov a sirotků a po zemřelých členech, ale rovněž pořádání zábav, výletů a spolupráce s ostatními spolky. Přihlašovali se další členové, kteří si sami pořizovali stejnokroje, které nebyly nijak levné, protože cena jednoho stejnokroje stála 16 zlatých a 14 krejcarů. Desetileté trvání spolku bylo slaveno 20. května 1907. V témže roce 21. července byla pořádána slavnost svěcení praporu. Za krásný a vzácný dar vděčíme bratru Josefu Kovaříkovi (přezdívka Pan Starý), rolníkovi z Třebotova, který náš vzácný prapor daroval a stal se jeho protektorem. Dne 17. května 1919 bylo slavnostní sázení lip za účasti okolních spolků s hudbou. Ke každé lípě byl krátký proslov. Byly vysazeny lípy T. G. Masaryka, padlých legionářů a Lípa svobody. Tyto lípy byly vysazeny před starou školou u kostela, kde rostou dodnes. 4. května 1920 se konala slavnost vítání našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a kardinála Tomáška v naší obci. Při této příležitosti se oba zapsali do naší pamětní knihy.

21. května 1922 bylo 25. výročí našeho spolku. V té době měl již spolek 172 činných členů, 12 přispívajících a 22 vdov. Dne 15. května 1927 bylo 30tileté trvání spolku, kterého se zúčastnilo 11 okolních spolků.  19. června 1932 bylo 35. výročí za účasti 10 spolků. 27. května 1934 byla zvolena matkou praporu paní Klotylda Kolková, která darovala stuhu na náš prapor. 13. června 1937 byla pořádána oslava 40tiletého trvání spolku s největší účastí - 180 krojovaných členů z okolních spolků, 150 našich členů a dvakrát tolik přátel a příznivců spolku.
Roku 1942 se oslavy 45tiletého trvání spolku nekonaly vzhledem k válečnému období. Oslavy 50tiletého trvání se konaly 18. 5., 25. 5. a 1. 6. 1947.

Dne 18. května byla uspořádána umělecká akademie České filharmonie k uctění padlých v I. a II. světové válce. Během pořadu byly předány diplomy in memoriam umučeným a zemřelým členům.
V neděli 25. května proběhla oficiální oslava s průvodem a položením věnců k pomníku padlých v I. a II. světové válce. Zde promluvil pan učitel Jan Růžek o poslání a významu našeho spolku a o padlých a zemřelých, kteří museli zemřít, abychom my mohli žít. Poté se průvod odebral na hřbitov, kde bratr předseda položil věnec k hlavnímu pomníku k uctění památky zemřelých členů - první dlouholeté matky praporu, dvou protektorů a všech našich členů  a jejich manželek. Pak se průvod odebral do spolkové místnosti, kde začalo vítání hostů. Zúčastnilo se 16 spolků. Předseda vyznamenal zakládající členy, dále matku praporu a protektora stříbrným odznakem za zásluhy.

1.6. 1947 sehrál k zakončení slavnosti náš divadelní kroužek krásnou Čapkovu hru Matka s velkým úspěchem a hojnou návštěvou.  Spolek se rovněž zúčastňoval oslav okolních spolků. Každý rok pořádal vánoční nadílku pro vdovy a sirotky našich zemřelých členů.

14. února 1951 přišel z ONV dopis, který přikazoval rozpuštění spolku. 18. února se bratři usnesli, že budou dělat vše možné, aby spolek zachovali. ONV žádal všechny doklady, stav jmění spolku a také z jakých rodin členové pocházejí. Dále trval na nepřijímání dalších členů. Přesto spolek dál ve své práci pokračoval. 

V našem okrese se zachovaly pouze dva spolky: Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Občanská jednota SLOVAN pro Třebotov a okolí a spolek dělnická beseda HAVLÍČEK Řevnice. Národní výbor se rozhodl pro přemístění pomníku padlých I. a II. světové války na větší prostranství. Spolek se podílel na jeho znovupostavení nejen finanční částkou 8 583 Kč, ale i 282 brigádních hodin zdarma. Na veřejný rozhlas v obci jsme darovali 5000 Kč.

23. června 1957 se konaly oslavy 60tiletého trvání spolku  za účasti bratrského spolku „Havlíček“ Řevnice, hasičů Ořech a dalších. Oslava se pro nepřízeň počasí konala ve spolkové místnosti. Spolek pořádal různé zájezdy na hrady a zámky, výstavy, Chodské slavnosti a zúčastňoval se různých akcí v okolí.

V roce 1962 měl spolek 207 členů. 24. června 1962 byla pořádána oslava 65tiletého trvání našeho spolku za přítomnosti tělocvičné jednoty Sokol Třebotov, bratrského spolku Havlíček Řevnice, obce Baráčníků Radotín, Svornost Vonoklasy, Požární ochrany Ořech.

8. května 1967 – 75 let trvání za přítomnosti Jednoty požární ochrany Ořech, bratrského spolku Havlíček Řevnice, oddílu kopané Třebotov, matky praporu sestry Kolkové, protektora spolku Karla Čuby a dalších přítomných. 

4. června 1977 se konala oslava 80tiletéh výročí spolku; 12. června 1982 – 85tileté trvání, při této příležitosti byly předány diplomy zasloužilým a dlouholetým členům; 13. června 1987 -  90tileté trvání za účasti našich přátel Havlíček Řevnice a Hasičů Ořech. V této době jsme pořádali zájezdy pro naše členy a ostatní občany na hrady a zámky, na různé výstavy, posezení ve sklípku a Jízdu králů.

20. června 1992 jsme oslavili 95. výročí našeho spolku za účasti bratrského spolku Havlíček Řevnice, Hasičů Ořech, třebotovských občanů a ostatních přítomných.  V roce 1993 jsme byli autobusem na oslavách 100. výročí Hasičů v Ořechu. Jako dar jsme jim odevzdali 1000 Kč.  V roce 1994 jsme byli na oslavách 90. výročí bratrského spolku Havlíček Řevnice, jako dar jsme jim uvázali šerpu na prapor. V témže roce jsme se rozloučili se zemřelým naším dlouholetým předsedou bratrem Králem.

V roce 1995 jsme byli blahopřát matce praporu sestře Šůrové k jejím 90. narozeninám.

Každý rok se zúčastňujeme výročních schůzí bratrského spolku Havlíček Řevnice, ořešských hasičů a našich třebotovských. Doprovázíme na poslední cestě naše bratry a sestry a ostatní známé. Zastihla nás další rána úmrtím matky praporu sestry Šůrové. Jako nová matka praporu byla zvolena sestra Burianová.

24. května 1997 byla pořádána oslava 100. výročí našeho spolku. Přivítali jsme členy bratrského spolku Havlíček Řevnice, dobrovolné hasiče z Ořechu, třebotovské hasiče, starostu obce pana Náprstka, protektora spolku br. Laštovku, matku praporu, kmotry praporu a všechny ostatní pozvané. Byl pozván též prezident Václav Havel, ale omluvil se. Oslavy pokračovaly průvodem obcí s hudbou k pomníku s položením květin. Potom následovala slavnostní schůze s předáním diplomů zasloužilým členům. Též byly předány diplomy bratrskému spolku Havlíček Řevnice a hasičům Ořech. Děkujeme všem za pomoc s oslavou a těm, kteří přispěli na pohoštění a tombolu. Zvláště děkujeme manželovi naší sestry panu Milanu Kormundovi, který daroval prase na pohoštění členů a hostů a sele do tomboly. Děkujeme také panu Pietrulovi za dárky do tomboly. Schůze poklačovala podáním zprávy za 100leté trvání. Poté byla na programu volná zábava s pohoštěním a hudbou. Zakončením oslavy byla taneční zábava.

Týž rok zemřel protektor spolku bratr Laštovka. Byl za něj zvolen bratr Zounek.

19. června 1999 jsme se zúčastnili oslav 95. výročí bratrského spolku Havlíček Řevnice. V červnu 2002 se za účasti delegací spolupracujících spolků konala oslava 105 let trvání spolku SLOVAN. I přes nepřízeň počasí proběhla akce podle představ a byla zakončena taneční zábavou.

Dne 16.6.2007 proběhla oslava 110 let trvání spolku za účasti delegací z Dělnické besedy Havlíček Řevnice, Hasičů Třebotov a Hasičů Ořech. Oslava začala průvodem s hudbou, první zastavení bylo u pomníku- položení květin- a průvod pokračoval ke kostelu, kde se oddělila delegace pro položení květin na hřbitově. U kostela pronesl předseda br. Procházka krátkou řeč, v níž připomněl zasazení tří lip před starou školou členy Slovanu v roce 1919. Poté se průvod vydal zpět do restaurace U Růžičků, kde se konala slavnostní schůze. Oslava pak pokračovala večerní zábavou při hudbě.

Již tradičně se naši členové zúčastňují valných hromad a výročních oslav spolků Havlíček Řevnice, Hasiči Ořech a Hasiči Třebotov, což je ostatně vzájemné. Zcela běžné jsou též návštěvy členů spolku u příležitosti jejich významných životních jubileí a každoroční zasílání vánočních přání všem členům spolku, jakož i pozvání na posezení při hudbě u příležitosti konce roku.

Výbor spolku pracuje v současné době v následujícím složení:

Předseda – br. Procházka
Mistopředseda – br. Karpíšek
Jednatel – br. Křtěn
Pokladní – s. Křtěnová
Kulturní ref.- s. Blažková, s. Rollová
Revizní komise- s, Čížková, s. Poláková
Praporečníci – br. Dvořák, br. Čížek
Poslíček – s. Kučerová
Členové výboru – br. Forst, s. Procházková
Čestní členové – br. Macháček, s. Kornundová

Čestné funkce:

Protektor spolku – br. Šůra
Matka praporu – s. Macková
Kmotry praporu- s. Babůrková, s. Vondrová

Celkem má spolek 57 členů a členek.

S občanským sdružením „Klouzačka“ někteří naši členové spolupracují při zajišťování dnes již tradičního Třebotovského masopustu.

Největší objem práce si od členů spolku vyžádala oprava pomníku, trvající průběžně několik let, ale výsledek je impozantní: pomník je skoro jako nový.